Menü Bezárás

Húsvéti énekek gyűjteménye

Az alábbiakben húsvéti énekeket mutatunk be a teljesség igénye nélkül. Jó szórakozást és a húsvéti hagyományok megőrzését kívánjuk mindenkinek!

HÚSVÉT NAGY NAPJA

1.

Húsvét nagy napja, hitünk alapja,

A fényözönben, a szent örömben

üdvözlégy, szép napok legszebbike!

Krisztussal feltámad keblünk hite.

Imádunk téged, dicsőség néked.

Örök élet Ura, alle luja!

2.

Már eltökéljük, szentül ígérjük, hogy csak neked élünk, ó, Jézusunk.

Tehozzád térünk, esengve kérünk, légy nekünk is mennyben kalauzunk.

Imádunk téged, dicsőség néked, Örök élet Ura, alleluja.

FÖLTÁMADT KRISZTUS E NAPON

1.

Föltámadt Krisztus e napon,

Alle luja, hála legyen az Istennek!

2.

Hogy az ember vigadozzon, Alleluja …

3.

Szörnyű halált ki szenvedett, Alleluja…

4.

Váltván bűnös embereket, Alleluja…

5.

Szent asszonyok koporsóhoz, Alleluja…

6.

Visznek kenetet Krisztushoz, Alleluja…

7.

Fényes angyalt ők látának, Alleluja…

8.

S boldog szózatot hallának, Alleluja…

9.

Ó, félénk asszony-emberek, Alleluja…

10.

Galileába menjetek, Alleluja…

ÜDVÖZÍTŐNK FELTÁMADOTT

1.

Üdvözítőnk feltámadott,

szenteljük vígan e napot,

Zengedezzünk: alle luja,

Alle luja, alle luja

2.

A Messiás feltámadott,

S mi felőle megíratott,

Az mind híven valósula,

Alleluja, alleluja!

3.

Reménységünk feltámadott,

S nekünk bizonyságot adott,

Hogy ő a kegyelem kútja,

Alleluja, alleluja!

4.

Vigasztalónk feltámadott,

S megenyhíté a bánatot,

Mely az ember szívét dúlja,

Alleluja, alleluja!

5.

Örömnapunk feltámadott,

S ránk oly szép hajnal virradott,

Melyre ég s föld megvidula,

Alleluja, alleluja!

A Virágvasárnaphoz kötődően is van sok ének, amiket a Virágvasárnapi énekek, versek című cikkben gyűjtöttünk össze.

JÓ PÁSZTOR, HÚSVÉTNAK ÁLDOZATJA

1.

Jó pásztor, Húsvétnak áldozatja,

Új örömnek lettél szent alapja.

Szép fehér vasárnap, öröm ünnep

Melyet ma ártatlan lelkek ülnek

2.

Győztél a keresztfa véroltárán,

Megváltál szent véred drága árán,

A kínok tengerén átalkelve.

Nagy dicsőségedet nyelvünk zengje!

3.

Jézus, mily végtelen kegyességed,

Tenlényedből készítsz vendégséget.

Szent testedet veszik ma a tiszták,

Báránykák a bárány vérét isszák.

4.

Dicséret, dicsőség az Atyának

S egyetlen Fiának, ki feltámadt.

A vigasztalóval egyetemben

Neki a mindenség hálát zengjen!

GERJEDJ, LELKEM, SZENT ÖRÖMRE

1.

Gerjedj lelkem, szent örömre, s zengj magasztos hangokon,

a lelkek hív szeretője mennybe megy e szép napon.

Örvendj, mert ma a nagy Úrnak

Az egek kitárulnak.

2.

Szállj fel, Jézus, én végcélom, szállj örömdal s fohász közt,

Ott nyugodjál a babéron, véres most is köntösöd.

Kiknek bűnben folyik éltünk,

Megszenvedtél már értünk.

3.

Megtekintem, csókkal hintem rajtad a sok sebhelyet,

Nincs ezeknél drágább kincsem, érdemjelként fénylenek.

Napja van ma győzelmednek,

Ellenségid remegnek.

4.

Ó, ne hagyj itt árván minket, árvák gyámja, védelmünk,

Ügyeinket megtekintsed, nélküled, jaj, elveszünk.

Hogy bennünket melegítsen,

Szent Szívedet hagyd itten.

Áldunk, Isten jó szolgája

1.

Áldunk, Isten jó szolgája,
Szent Családnak hű sáfárja,
kire Isten megváltásunk titkát bízta,
mert a lelked igaz volt és szíved tiszta.

Hála legyen az Istennek

1.
Hála legyen az Istennek,
ki üdvöt ad az embernek.

2.
Alleluja, vigadjunk,
Istennek hálát adjunk!

3.
Krisztus a sírból fölkéle,
égnek-földnek örömére.

4.
Júda dicső oroszlánja
a pokollal szembeszálla.

5.
Megnyeré a győzedelmet,
hogy kimentsen minden lelket.

6.
Zászló lett a szent keresztfa,
elyen a harcot kivívta.

7.
Zengje velünk az ég és föld,
melyet dicsőséged bétölt!

8.
Zengjünk a szent asszonyokkal
és a hű tanítványokkal!

Mint bízik e világ

1.
Mint bízik e világ ő álnokságában,
kinek szerencséje vagyon elromlásban,
ő hatalmassága haszontalanságban,
miként agyagedény, vagyon elromlásban.

2.
Többet higgy a jégre feljegyzett betűknek,
hogysem mint e világ hízelkedésének!
És ne higgy, mert megcsal, szép ígéretének,
mert soha nem talál bért reménységének!

3.
Inkább lehet hinni hamis férfiaknak,
hogysem mint e világ árnyék hívságának,
testi és mulandó mutogatásának,
ártalmas és csalárd okoskodásának.

Ajánljuk a Pünkösdi énekek című cikkünket is.

4.
Hová lett Salamon, ő bölcsességével,
avagy hol van Sámson nagy erősségével?
Hol vagyon Absolon szép ékességével,
avagy hol Jonatás kedveskedésével?

5.
Hová lett Julius hatalmasságával,
avagy a dúsgazdag ő lakodalmával?
Mondd meg, hol Tullius ékesszólásával,
vagy Aristoteles mély tudományával?

6.
Ily nemes férfiak, ily főnemzetségek,
ily nagy uraságok s fejedelemségek,
ily nagy birodalmak s ily nagy erősségek
egy szempillantásban elmúlnak mindenek.

7.
Jaj, rövid ünneplés e világ szépsége,
mint a testnek árnyéka, csak olyan öröme,
de örök boldogság örök elvesztése
és sötét mélységre embernek vivése.

8.
Ne mondd hát tiednek, ami elveszendő,
amit ad e világ, azt visszaveendő!
Mennyei dolgokat légy hát keresendő,
ez boldog kereset, ez el nem veszendő!

A Húsvéti népszokások gyűjtőoldalon több cikket is olvashat a témában. A Húsvéti népszokások és hagyományok gyűjteménye című cikkben pedig részletesen írunk a húsvéti szokásokról.